تهویه مطبوع در شرایط محیط زیست انسان تأثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه ی انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده ی زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی به لحاظ سیستم های سرمایشی و گرمایشی در ساختمان، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهیه هوای مطبوع (تهویه مطبوع) و خدمات تهویه مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست. زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع و خدمات تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود. وظایف یک سیستم تهویه مطبوع و خدمات تهویه مطبوع عبارتند از کنترل دما، رطوبت و سرعت وزش هوا، زدودن گرد و غبار، تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب ها و باکتری های معلق در هوا. گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل، عمده ترین وظیفه ی یک سیستم تهویه مطبوع بوده و بقیه ی وظایف در مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند.